E-DERGİ
E-Randevu
E-Sonuç
Sağlık Broşürleri

KURUMSAL

HoşgeldinizKurucumuzKurucumuzun MesajıVizyonumuz, Misyonumuz ve DeğerlerimizOrtaklara DuyurularHasta Hakları ve Sorumlulukları Ziyaretçi PolitikasıOrganizasyon ŞemasıAnlaşmalı KurumlarKalite Yönetim BirimiKalite Yönetim ÇalışmalarıBebek Dostu HastaneKurumsal Katalog Basında Osmanoğlu E-Çalışan Öneri ve Şikayetleri İnsan Kaynakları Sanal Tur Tıbbi Donanım Satış
Ortaklara Duyurular
SAĞLIK  HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNDAN
GENEL KURULU ‘NA DAVET
 
Sayın Ortağımız;
 
            Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, Yönetim Kurulunun 20/06/2019 tarih ve 2019/12 No. ile almış olduğu karara istinaden 22.07.2019 günü saat 14.00’da İstanbul, Şişli,  Merkez Mah., Dilaçar Sk. No:4 adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Bu toplantıya katılmanızı, toplantıya bizzat katılmayacak iseniz kendinizi bir vekil vasıtası ile temsil   ettirmenizi rica ederiz. Vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.
Toplantıya davet Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine ve İstanbul ‘da çıkan Son Dakika ile Gerçek Bakış gazetelerine ilan edilmek üzere verilmiştir. Ayrıca tüm ortaklarımızın adreslerine toplantıya davet mektubu iadeli taahhütlü olarak PTT ile gönderilmiştir.
Bu davet mektubu aynı zamanda toplantıya giriş kartı hükmündedir. Herhangi bir şekilde bu mektubun zayi olması halinde, şirketimizden toplantıya giriş kartı alınması gerekir. Bu davet mektubu veya giriş kartı olmayan ortakların toplantıya katılmaları mümkün değildir.
Bilgilerinize arz olunur.
                                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                                                    Sağlık Hizmetleri AŞ
                                                                                                                      Yönetim Kurulu
                                                                                                                                      21/06/2019
 
 
 
GÜNDEM :
1-)     Açılış ve toplantı divanının oluşturulması,
2-)     Toplantı Divanına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi;
3-)     Şirket sermayesinin 3.500.000.-(Üçmilyonbeşyüzbin) TL.‘dan, 5.000.000.-(Beşmilyon) TL.‘na çıkarılması; arttırılan 1.500.000.-(Birmilyonbeşyüzbin) TL sermayenin nakden ortaklar tarafından taahhüt edilmesi; bu nedenle şirket ana sözleşmesinin sermayeye ait 10.ncu maddesinin Yönetim Kurulunca hazırlanmış bulunan Tadil Tasarısında yazılı olduğu şekilde değiştirilmesi hususlarında karar verilmesi. 
4-)     Toplantının kapatılması.
 
 
ŞİRKET ANASÖZLEŞMESİNİN SERMAYEYE AİT 10.NCU MADDESİNİN
TADİL TASARISI
 

ESKİ ŞEKİL

 
SERMAYE:
 
MADDE  : 10
 

Şirketin sermayesi 3.500.000,-(üçmilyonbeşyüzbin) TL’sı olup, her biri 10.000(Onbin)TL kıymetinde

 350(üçyüzelli) adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 1.000.000-(Birmilyon)TL sermaye tamamen ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 2.500.000,-(İkimilyonbeşyüzbin)TL sermayenin 1.344.948,48(Birmilyonüçyüzkırkdörtbin-
dokuzyüzkırksekiz TL Kırksekiz Kr.)TL ‘lık kısmı :
1-) 5024 Sayılı Yasa gereğince 2003 ve 2004 yılları itibarı ile enflasyon düzeltme işlemleri ile oluşan: 
Sermaye Olumlu Farklarından, Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra kalan 373.609,48(Üçyüzyetmişüç-
binaltıyüzdokuz TL Kırksekiz KR)TL ’nın;
 
 
 
 
Yasal Yedek Akçelerin düzeltilmesinden doğan 77.980,01(Yetmişyedibindokuzyüzseksen TL Bir KR)TL ‘nın;
Olağanüstü Yedek Akçelerinin düzeltilmesinden doğan 29.387,10(Yirmidokuzbinüçyüzseksenyedi TL on KR)
TL‘nın;
Diğer Kar Yedeklerinin düzeltilmesinden doğan 256.687,28(İkiyüzellialtıbinaltıyüzseksenyedi TL -     
yirmisekiz KR) TL ‘nın;
2-) Daha önce şirkette bırakılmış olan 740,30(Yediyüzkırk TL otuz KR)TL 1994 yılı şirket karının;
3-) Şirketin 30/06/2011 tarihli bilançosuna göre, şirket sermayesinin 2/3 ünün karşılıksız kalması dolayısıyla
T.T.K. nun 324. ncü Maddesi Hükümleri uyarınca 22/08/2011 tarihinde yapılan Genel Kurul Kararı ile
Ortaklar tarafından nakden ödenmiş bulunan 606.544,31(AltıyüzaltıbinbeşyüzkırkdörtTL OtuzbirKr.) TL’ nın,
Sermayeye ilaveleriyle karşılanmıştır.
Mütebaki 1.155.051,52(Birmilyonyüzellibeşbin ellibirTL ElliikiKR.)TL’sı nakden olmak üzere ortaklar
tarafından muvazaadan ari olarak ve  tamamen taahhüt edilmiştir.
Nakden arttırılan sermayenin ¼ ‘ü tescil tarihinden itibaren üç ay içinde kalanı ise 31.12.2013 tarihine kadar
ödenecektir.
Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun  alacağı  kararlar neticesinde ve tüm ortakların yazılı olurları
alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. 
Bu husustaki ilanlar anasözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
 
YENİ ŞEKİL:
 
SERMAYE
 
MADDE : 10
 
Şirketin sermayesi 5.000.000.-(Beşmilyon.)TL ‘sı olup, her biri 10.000.-(Onbin)TL kıymetinde 500(Beşyüz) adet  hisseye ayrılmıştır.
 
Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 3.500.000.-(Üçmilyonbeşyüzbin)TL sermaye tamamen ödenmiştir.
 
Bu defa arttırılan 1.500.000-(Birmilyonbeşyüzbin.)TL sermaye nakden olmak üzere ortaklar tarafından muvazaadan    ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.
 
Nakden arttırılan sermayenin ¼ ‘ü tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan ¾ ‘ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre en geç tescili izleyen 24(Yirmidört) ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana      sözleşmesinin 7.nci Maddesi gereğince yapılır.  
 
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
 
Pay sahibi olduğum Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin 22/07/2019 tarihinde saat:14:00'da İstanbul Şişli Merkez Mah. Dilaçar Sk No:4 adresinde geçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....................................................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti veren:
Adı Soyadı                  :                                                                                             İMZA
Sermaye miktarı           :
Pay adedi                     :
Adresi                         :
 
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
 

Osmanoğlu Hastanesi
Abide-i Hürriyet Cad. Dilaçar sok. No:4 Şişli 34360 / İstanbul
Telefon
: 0850 800 50 50
Faks
: 0212 230 26 18
E-Posta
: info@osmanogluhastanesi.com.tr
Copyright © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. Burdaki bilgiler ve resimler izinsiz kullanılmamalıdır.